Gói thầu số 8: XD Nhà ở & HT Thoát nước Trung đoàn 3 – Sư đoàn 9

Home » Dự án » Gói thầu số 8: XD Nhà ở & HT Thoát nước Trung đoàn 3 – Sư đoàn 9

Gói thầu số 8: XD Nhà ở & HT Thoát nước Trung đoàn 3 – Sư đoàn 9

Gói thầu số 8: XD Nhà ở & HT Thoát nước Trung đoàn 3 – Sư đoàn 9

Bộ tư lệnh quân đoàn 4